Pedagogia

 

Normativa Acadèmica

Els estudiants han de vestir-se de manera que el professor pugui comprovar la correcta col·locació del cos de l'alumne.

És obligatori entrar a la classe ben uniformades i pentinades

És obligatori portar l'uniforme assignat degudament marcat amb el nom.

La puntualitat en l'hora d'entrada és imprescindible per a la bona marxa de les classes.
No estan permeses les joies, rellotges i els xiclets.

En cas d'alguna falta d'assistència per malaltia o algun un altre impediment, demanem que aviseu a l'escola per garantir el control de l'alumnat.

L'escola no es responsabilitza dels objectes perduts.

L'escola es reserva, si fos necessari, el dret de canviar de professor o d'horari.

L'escola es reserva el dret d'anul·lar la classe, en el cas que no hi hagués un mínim d'alumnes.

 

Principis educatius

Durant la classe de dansa inculquem als nostres alumnes una disciplina que considerem bàsica als següents nivells:

Vestuari: És imprescindible que els alumnes es vesteixin seguint la normativa de l'escola.
Puntualitat: Per a la nostra escola és fonamental que els alumnes estiguin preparats almenys 10 minuts abans de començar la classe per escalfar.
Comportament a classe: El professorat pretén inculcar a l'alumne l'esperit de treball, per això demanem a l'alumne que treballi al màxim de les seves possibilitats dins de l'aula, cuidant el seu cos i sota la supervisió del professor.

 

Principis metodològics generals

Tant els alumnes com el professorat mantenen una relació d'ensenyament - aprenentatge actiu que permet aprenentatges significatius. Considerem molt important tenir en compte els ritmes d'aprenentatge de cada alumne, el seu nivell tècnic i interpretatiu d'acord amb les seves inquietuds interessos i necessitats, de manera que el seu ensenyament sigui el més personalitzada possible.

Treballem perquè els nostres alumnes tinguin una formació integral en dansa que no es limiti purament al domini de la tècnica, sinó que proporcioni el nivell d'expressió artística i l’esperit  de superació d'acord amb el caràcter humanista que exigeix la formació del ballarí.

A través de la programació facilitarem treballar sobre una dinàmica de grup propiciant que els components del grup participin de forma activa.

Afermar estratègies motivadores com a factor clau en l'aprenentatge.

Fomentar el desenvolupament de la creativitat millorant positivament la seva autoestima.
Incloure al programa educatiu activitats complementàries (visionat de videos de ballet, recomanacions de llibres, assistència a espectacles de dansa ...) que estimulin l'interès de l'alumne.

 

Objectius

Inculcar als alumnes l’estimació i l’afició per la dansa.

Formar i després assessorar a tots aquells que decideixin fer de la dansa la seva vida professional.

Inculcar la disciplina i la constància com a valors bàsics per a la pràctica de la dansa i també per a qualsevol altre aspecte de la vida.
Aconseguir que els nostres alumnes tinguin un respecte pel seu cos a partir del coneixement d'aquest, que  l’aprenguin a cuidar i valorar com la seva eina de treball que és.

Inculcar a l'alumne que cadascú és únic, diferent i especial. Defensar la identitat pròpia i respectar la dels altres.

Inculcar a l'alumne la idea de la formació contínua i per a tota la vida com a metodologia vàlida de treball.

Escola membre de:
Associació d'Escoles de Dansa AutoritzadesFederació Catalana de Professors de DansaAssociació de Professors de Dansa Acadèmica de Barcelona